C
M
I
T
N
S
P
O
K
A
F
L
J
R
W
D
OTHER
H
Q
E
G
B
U
Y
X
V
Z